El servei de menjador de l’escola és un espai on s’ofereix als alumnes un menjar de qualitat des del punt de vista nutricional com des de criteris higiènics i sensorials, a més a més, és un espai lúdic i educatiu.
portada-bloc
Es considera que el menjador de l’escola hauria de dur a terme les funcions següents:
• Promoure hàbits higiènics, alimentaris i de comportament adequats així com promoure també els aspectes socials i de convivència dels àpats.

• …amb especial cura a intoleràncies i al·lèrgies alimentàries

  • Rigorós control intern en els menús elaborats per a alumnes amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries.

L’escola té servei de cuina pròpia, amb menús elaborats per dietistes adequats a les diferents edats i a la temporada estacional.

logosanedLA CUINA la gestiona Saned, es una empresa especialitzada en serveis de nutrició i educació per a centres escolars, si en voleu més informació podeu consultar la seva web www.saned.net fent un clic aquí!


El MONITORATGE el gestiona també Saned, que complementen el servei de menjador amb activitats relacionades amb hàbits alimentaris, higiene, socials i de comportament. Activitats que es coordinen dins un Pla de Menjador específic per al centre.


Normativa de la generalitat sobre el Menjador escolar:

  • Decret 160/1996    de 14 de maig pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació.
  • Resolució ENS/1615/2011, de 17 de juny pel qual es determina el preu màxim de  la prestació del servei escolar de menjador dels centres docents públics de titularitat del Departament d’ Ensenyament i el preu de l’ajut individual del menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residencia
  • Llei 17/2011  de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, en els centres educatius.