Avui l’escola ha comunicat als pares el calendari per escollir dos membres del Consell escolar.

Però que es el Consell Escolar? El Departament el defineix com l’òrgan de govern del centre educatiu, ja sigui de primària o secundària. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, de pares i mares, de l’associació de pares i mares (AMPA), dels alumnes i un representant de l’Ajuntament.

Els representants surten elegits per votació.Les seves funcions són entre altres:

  • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.
  • Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.

Comunicació de l’escola a les families:

Us comuniquem que en data 28 de setembre es va publicar al DOGC la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es posa en marxa el procés per a la renovació parcial dels sectors electius dels consells escolars de tots els centres.
En el nostre cas, tot i que vam constituir el nou consell escolar el curs passat, ens toca renovar a dos dels membres representants del sector de pares/mares.
Podeu presentar les vostres candidatures a secretaria. És molt important la vostra participació en aquest òrgan de govern del centre i, per tant, us animem a fer-ho tant com a candidats/es com a votants ja que la vostra opinió és molt important per a tota la comunitat educativa.
 
A continuació us passem les dates a tenir en compte en aquest procés participatiu:
 
– Publicació del cens electoral i presentació de reclamacions: fins divendres 18 de novembre all hall de l’entrada de primària.
 
– Resolució de les reclamacions als censos electorals i publicació dels censos electorals definitius: 18 de novembre.
 
– Constitució mesa electoral sector pares/mares: dilluns 21 de novembre.
 
– Data límit presentació candidatures: 24 de novembre.
 
– Eleccions: dilluns 28 de novembre.