1ª Reunió de l’Ampa convocada el 11 d’Octubre de 2016.

 

ACTA REUNIÓ ORDINÀRIA AMPA ESCOLA JAUME LLULL

DIMARTS, 11 D’OCUBRE DE 2016

PRESENTS DE JUNTA: IGNASI FERRER, XAVIER GONZALEZ I MARIA LORENTE

ASSISTÈNCIA: 7 PERSONES

Ordre del dia:

1. Darrera reunió del Consell escolar del curs 2015-16. Valoració de l’Ampa.

2. Creació comissions curs 2016-17

3. Incorporacions de vocals a la Junta de l’Ampa.

4. Precs i preguntes

1. S’informa dels aspectes més importants de darrera reunió del Consell. En concret s’esmenta:
a) les novetats pel curs actual com l’aula d’acollida, USE i monitor d’anglès.
b) Un altre aspecte destacat és la valoració de les Avaluacions de Competències Bàsiques i altres seguiments dels diferents cursos.
c) L’actuació de l’Ajuntament durant aquest estiu i les per millorar les instal·lacions i la climatització de la planta superior.

L’aula d’acollida és un reforç per a aquells alumnes nouvinguts amb poc domini de la llengua emprada a la classe i que tenen un recolçament de docent específic per a que puguin seguir els estudis correctament.

La USE és un aula i docent especialista per a nens amb necessitats especials.
Aquesta aula té cinc alumnes i l’escola ha rebut dotació de docent especialista per al seu seguiment individualitzat. L’ampa valora molt positivament aquesta iniciativa en primer lloc perquè es dota de personal addicional i especialitzat i alleuja disfuncions en el normal desenvolupament del curs que durant el curs passat es va posar de manifest. I en segon terme es posa de manifest els beneficis des del punt de vista social i emocional per al conjunt dels alumnes. Es pregunta si aquesta inclusió també es fa per a nens amb necessitats especials amb major capacitat d’aprenentatge i s’explica que els dictàmens en qualsevol sentit no els pot fer el docent sinó personal mèdic. Es comenta que també h han hagut casos d’alumnes que han fet cursos superiors a la seva edat o amb seguiment especial però que generalment es detecten en segon cicle.

La valoració de les Proves de Competències Bàsiques és molt positiva i posiciona a l’escola clarament per sobre de la mitjana de Catalunya. Després de l’any de la fusió, aquests resultats es valoren molt positivament des de l’Ampa ja que no es veu que hagi hagut un efecte negatiu en l’aprofitament dels curs i, en segon lloc, es manifesta un nivell homogeni que garanteix l’èxit del de la fusió.

Es valora les diferents actuacions de l’Ajuntament durant aquests estiu en les aules de pre-infantil i en el pis superior malgrat es manifesta com a insuficient per resoldre definitivament la climatització. L’Ampa ha adquirit els aparells de refrigeració ja que pel cost de lloguer o compra era aconsellable comprar-los.

L’Ampa entén que la climatització és la solució definitiva i ja ha fet reunions amb membres de l’ajuntament per incrementar o estalviar potència elèctrica que permetin la instal·lació d’equips d’aire condicionat. Es valora positivament el canvi de bidell.

2. Les comissions pel curs actual varen quedar desertes en la seva majoria. La comissió de menjador va quedar coberta amb diferents persones com a responsables (Nathalie de Lemos, Pacoi Irma Pertusa, Jazmina Timón, etc..), i la comissió d’activitats extra escolars (Ruth Gutiérrez, Karina). Varen considerar-se vacants la resta de comissions per no haver-se presentat candidats o no comparèixer. Lamentem aquesta situació i, especialment, la comissió de festes degut a la proximitat de la festa de la castanyada. Es comunicarà a direcció d’escola aquesta circumstància. Des de l’Ampa es reitera la necessitat de incorporar i implicar a mares i pares en les activitats promogudes des de l’Ampa ja que enguany hi hauran baixes significatives per haver-se arribat a final del mandat establert en els acords de fusió de les escoles.

La Sra. Ruth Gutiérrez declara que a l’hora de confeccionar els horaris i espais de les diferents extra escolars hi ha hagut alguna dissonància amb la direcció en quant a horaris i espais. L’Ampa agraeix la feina feta amb les activitats extra escolars i valora positivament l’àmplia oferta.

3. No hi ha noves incorporacions a vocals de la Junta.

4. En precs i preguntes es va posar de manifest certs aspectes a millorar durant l’hora de pati i en relació a conductes no apropiades que s’han d’evitar en una millor vigilància per part dels monitors.

També es demana que es notifiqui a Saned que hi hagi mitja acollida per aquells pares que no necessiten 45 minuts sinó menys temps. També a que s’hagi de pagar el monitoratge dels dies de picnic. Aquests temes es tractaran en reunió amb Saned de la propera setmana.

Es demana canviar el dia de reunió d’Ampa mensual i per majoria en votació s’estableix que les reunions seran els primers dijous de mes a les 21h.