ACTA REUNIÓ ORDINÀRIA AMPA ESCOLA JAUME LLULL

DIJOUS, 10 DE NOVEMBRE DE 2016

.

PRESENTS DE JUNTA: IGNASI FERRER, XAVIER GONZALEZ, ANNA PERA I

MARIA LORENTE

ASSISTÈNCIA: 10 PERSONES

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació acta anterior.

2. Reunió Ampa – Direcció i Saned.

3. Reunió Ampa – Ajuntament.

4. Presentació de Projecte Educatiu de Vila

5. Presentació Jornada Contínua

6. Temes diversos Ampa: nou logo, tablets i PDI

7. Precs i preguntes

1. Es fa lectura de l’acta del mes d’octubre sense esmenes.

2. De la reunió mantinguda per representant de l’Ampa, de la direcció d’escola i de la coordinadora de Saned a l’escola es destaquen els punts de millora principals.
En quant al menú s’incorpora el peix fresc dos un cop cada quinze dies, s’incrementa la vedella i els llegums ecològics. Sobre les queixes de vigilància a l’hora de l’esbarjo i durant el menjador es manifesta que els nens juguen a pressing catch que torna a estar de moda per programa de televisió, però que malgrat moments puntuals no deixa de ser un joc entre els nens. En quant a altres comportaments incívics se´ns comenta que hi ha cinc professors al pati de dalt i quatre a baix en tot moment i que totes les zones de pati queden sota supervisió. Si puntualment pot haver-hi alguna incidència entre nens de diferents edats s’ha solucionat al moment sense més incidència. La direcció ens demana que si les mares i pares som coneixedors de cap situació anòmala ho comuniquem el més aviat possible a tutor/a per prendre les mesures correctives adients.

En termes generals, el comportament i gestió de pati ha millorat respecte a l’any passat amb el canvi de tres monitors i amb més activitats guiades.

3. De la reunió de l’Ampa i l’Ajuntament es descriuen els punts més importants com ara: 1) es farà una actuació per a la remodelació del pati d’infantil i s’eliminarà la caseta perquè no es pot reparar i no compleix amb normativa actual. Des de la direcció de centre hi ha petició de professorat de infantil per canviar tots els elements per altres de nous. Si fos així es demanaria a l’Ajuntament una ajuda per a la substitució dels elements i no pas la seva renovació. 2) és voluntat de la regidoria contractar 10 hores setmanals més de vetlladora. 3) es va tornar a fer incidència del problema de l’aire condicionat de la planta superior i es pressionarà a altes regidories per tal de que es pugui dotar dels elements de refrigeració definitius a les aules del pis superior. L’Ampa demanarà en breu un pressupost de instal·lació dels aparells per veure quina es la potència elèctrica necessària.

4. En aquest mateixa reunió es va presentar el Projecte Educatiu de Vila (PEV) que s’iniciarà el proper 19 de Novembre a les 9:30 a l’escola Serenavall. És una iniciativa oberta a tothom, que busca crear les bases d’un projecte educatiu transversal des de infantil fins a persones grans a nivell de vil·la i establir quins són els punts de millora en l’àmbit educatiu. No només afecta a les escoles sinó també a altres organitzacions socials. La jornada es durà a terme sota la supervisió d’especialistes que han estat treballant amb dades de la nostra vila.
Aquests projecte ja s’ha desenvolupat en més de 60 poblacions arreu. Des de l’Ampa animen a la participació d’aquesta iniciativa i en donem suport i difusió.

5. Presentació de Jornada Contínua: a proposta feta a través del correu de l’Ampa se’ns demana es presenti la possibilitat de demanar la jornada contínua al nostre centre. Segons la petició és una proposta recolzada per varis pares i mares de la nostra escola. Malauradament no va poder assistir a la reunió cap de les persones peticionàries però la proposta es va presentar amb coneixement de causa per part de professionals que han demanat aquest canvi de jornada en altres escoles públiques de la comarca. També van assistir pares que es van informar sobre aquesta mesura i que van aportar al debat punts de vista a favor i en contra.

Les conclusions han estat: 1) la jornada contínua no suposa un trasbals organitzatiu pels pares ja que la recollida dels nens coincideix amb la que hi ha actualment tant si fan extra escolars com no. Es comença una mica abans i s’allarga al migdia per fer l’hora i mitja de la tarda. 2) els mestres fan les mateixes hores lectives. 3) l’hora de dinar s’enredereix però es fan dues aturades de pati on es pot fer un esmorzar a mig matí. 4) aquesta jornada es fa a gran part d’autonomies. 5) en una d’elles s’ha fet enrere i s’ha tornat a jornada partida. 6)
a Catalunya hi ha alguns centres que ho duen a terme. 7) no hi ha estudis que avalin amb certesa quin és el resultat pedagògic d’aquesta mesura (ni a favor ni en contra). 7) Des de col·lectius de pares i mares d’alumnes no hi ha un reconeixement explícit de la mesura. Segons aportació d’assistent a la reunió el posicionament , a nivell estatal, seria de rebuig. 8) Aquesta mesura ha de ser recolzada per tots els centres educatius de la població, tenir una acceptació elevada per part dels pares i de professors i de l’Ajuntament i demanar-ho al Departament d’Ensenyament que finalment permet o no la mesura.

A la reunió es van exposar els motius a favor i en contra tant des del punt de vista lectiu, com d’organització com d’horari de menjador dels nens.

A la pràctica, tenim un exemple molt proper on a petició dels pares de centre, en una població d’una única escola es va fer la petició i el departament no ha permès aquest nou horari.

Per tant, tot i que la mesura requereix d’un debat més ampli i d’un consens molt elevat a nivell no només d’escola sinó de vil·la es fa palès que el Departament no és gaire partidari d’aquest nou horari.

6. Temes diversos Ampa: 1) es fa la presentació dels nous logos de l’Ampa que unifiquen la imatge de l’escola i que per consens ampli s’aproven, 2) fem constar que l’Ampa ha comprat una nova PDI que faltava i 3) a petició de professorat estudiem la possibilitat d’adquirir tablets per dur tasques docents.
Abans però cal millorar la connectivitat del centre cosa que es demanarà properament.

7. Precs i preguntes: es demana que en el consell escolar es pregunti sobre la possibilitat de poder obrir un nou concurs per empresa de menjador i de fer ús de les instal·lacions del pavelló en horari de pati per reduir el nombre de nens. Es demana posar en marxa la nova web de l’Ampa.